loading

Arian Sadr

Arian Sadr
5/20/2018 10:35:00 AM
آریان صدر

A1

شما بعد از قبولی دراین امتحان قادر خواهید بود :

● در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و   همچنین پیغام های تلفنی،اطلاعیه های عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید. اعداد، مقادیر، زمان و قیمتها را بیان کرده و متوجه شوید

● قسمت های  مهم در اطلاعیه ها ، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید.و پیام های کوتاه شخصی بنویسید .

● قادر به به پر کردن پرسشنامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید.

● وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جوابدهید .

11/25/2017 12:19:00 PM
آریان صدر

A2

پس ازقبولی در این امتحان قادرخواهید بود : 

 • اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.
 • اطلاعاتی که درمقاله ها ی کوتاه روزنامه ها ، تبلیغات و اطلاعیه ها ی مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید.
 • فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.
 • خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.
 • برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.

11/25/2017 12:19:00 PM
آریان صدر

B1

داوطلبانبا قبولی در این امتحان قادر خواهند بود : 

 • در صورت استفاده از زبان استاندارد وموضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و ... اطلاعات مهم را متوجه شوند.
 • در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند.
 • نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.
 • در مورد رخدادها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.

11/25/2017 12:23:00 PM
آریان صدر

B2

·        die Hauptinhalte von konkreten undabstrakten Themen verfolgen und die für Sie relevanten Informationen (zumBeispiel in Radiosendungen) entnehmen

·        eine breite Palette von Textenverstehen, darunter sowohl kürzere Texte (wie etwa Anzeigen) als auch längere,komplexe Sachtexte, Kommentare und Berichte

·        sich schriftlich zu komplexenSachverhalten klar und strukturiert äußern aber auch fehlerhafte Texte andererkorrigieren

·        klar strukturierte mündlicheDarstellungen zu allgemeinen Themen und zu Themen aus eigenenInteressensgebieten abgeben

·        sich aktiv an Diskussionen zu Ihnenbekannten Themen beteiligen, dabei Stellung beziehen und eigene Standpunktedarlegen.

11/25/2017 12:21:00 PM
آریان صدر

C1

Sie können nachBestehen der Prüfung zum Beispiel

 • längere Radiobeiträge, Radiosendungen und Vorträge ohne große Mühe verstehen,
 • eine breite Auswahl von Lesetexten verstehen, darunter längere, komplexere Sachtexte, Kommentare und Berichte,
 • sich in Aufsätzen über komplexe Sachverhalte schriftlich klar und strukturiert ausdrücken und dabei einen dem Leser angemessenen Ausdruck wählen,
 • sich mündlich spontan und fließend ausdrücken, eigene Stellungnahmen abgeben, Gedanken und Meinungen präzise formulieren und eigene Beiträge ausführlich darstellen.

5/18/2014 10:07:00 AM
آریان صدر

• دوره های آمادگی آزمون های انیسیتو گوته

B2/0 (Vorbereitungskurs für B1-Prüfung)

C1/0 (Vorbereitungskurs für TestDafund B2-Prüfung)

Vitamin D A1 bis B2 ( Betonung auf der Sprechen)

12/17/2013 6:24:00 AM
آریان صدر

ورک شاپ های مکالمه و نوشتاری

 

Vitamin D

 

این دوره جهت تقویت زبانی برای مهارت دستور زبان، گفتگو و نوشتار تهیه شده است و به منظور جذاب بودن مباحث به همراه نمایش فیلم برگزار خواهد شد. این دوره در فواصل زمانی منظم به صورت ورک شاپ های 5 جلسه ای برای سطوح A1- A2- B1- B2     برگزار میشود.

                                                                                        

12/17/2013 6:41:00 AM
آریان صدر

Mediathek

 

استفاده از رسانه های نوین در یادگیری بهینه زبان از متد های رایج در دنیا می باشد در مجموعه ما شما این امکان را دارید تا از بسته های آموزش زبان آلمانی و وب سایت های آموزشی تحت نظر مسئول مدیاتک مشکلات زبانی خود را برطرف کنید.

لطفاً جهت استفاده از این امکانات وقت قبلی هماهنگ نمایید.

4/4/2017 2:45:00 AM
آریان صدر

B2.0

B2.0

در این دوره جمع بندی کاملی از دوره A1  تا B1  انجام میشود و شما علاوه بر اینکه مرور کاملی بر دوره مقدماتی دارید، مباحثی را می آموزید که پایه یادگیری سطح  B2 را برای شما به وجود می آورند.


5/18/2014 10:08:00 AM
آریان صدر

TestDaF

Der Test Deutsch alsFremdsprache – TestDaF – ist eine internationale Sprachprüfung für alle, diebereits über gute Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen und dieseüberprüfen möchten.

Wer an einer deutschen Hochschule studieren will, muss ausreichendeSprachkenntnisse nachweisen. Dieser Nachweis kann durch den TestDaF erbrachtwerden. In der Regel reicht die TestDaF-Niveaustufe 4 für die Zulassung.

6/3/2014 12:22:00 PM
آریان صدر

تاریخچه

سیستم آموزشی

خانه فرهنگ آریان در سال 1388 تأسیس شده است. این مجموعه تا کنون دوره های آموزشی متعددی را برای علاقه مندان یادگیری زبان آلمانی ارائه داده است. برگزاری دوره های زبان به صورت فشرده و فوق فشرده و ارائه برنامه آموزشی دقیق از جمله ویژگی هایی است که زبان آموزان هدفمند را جذب این مرکز کرده است. مدیریت خلاق، کادر آموزشی توانمند و تیم دفتری متخصص، ستون های اصلی این خانه فرهنگ هستند.علاوه بر این، متد آموزشی به گونه ای طراحی شده است که فرد برای زندگی اجتماعی در کشورهای آلمانی زبان آمادگی لازم را به دست می آورد. زبان آموزان آریان در امتحانات انستیتو گوته آمار قبولی بالائی داشته اند و بسیاری از این افراد در حال حاضر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آلمان، اتریشف سوئیس مشغول تحصیل و پژوهش می باشند.

خانه فرهنگ آریان در تابستان سال 1392، به فضای جدیدی در اتوبان صدر انتقال یافت. امکانات ساختمان جدید، برگزاری دوره های متنوع تری را ممکن ساخته است. به طوری که برگزاری دوره های ویژه از قبیل کلاس های زبان آلمانی برای کودکان، کلاس های زبان آلمانی ویژه مشاغل خاص (پزشکی، مهندسی، هنری) برای زبان آموزان طراحی دشه است.

11/6/2014 5:58:00 AM
آریان صدر

دوره های رفع اشکال

ین دوره جهت تقویت زبانیبرای مهارت های دستور زبان، گفتگو و نوشتار تهیه شده است و به منظور جذاب بودنمباحث به همراه نمایش فیلم برگزار خواهد شد. این دوره در فواصل زمانی منظم به صورتورک شاپ های 5 جلسه ای برای سطوح A1و A2و B1وB2 برگزار می شود.

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر

آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر
آلمانی , فرناز قربانی , خانه فرهنگ آریان , خانه فرهنگ آریان صدر , آموزش تخصصی زبان آلمانی , سفارت آلمان , Germany , زبان آلمانی , موسسه زبان آلمانی , موسسه آموزش زبان آلمانی , امید آریان سابق , موسسه آموزش زبان آلمانی آریا صدر